Deklaracja dostępności

Data publikacji: 2020-09-30.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak dostępności języka migowego
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • dokumenty nie mają dowiązanych etykiet tekstowych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły - mgr Elżbieta Konopka, e-mail: spstasikowka@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 18 207-41-90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura udostępnienia informacji:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.
Zgłoszenia można dokonać również w jednej z następujących form:
- poprzez e-mail szkoły: spstasikowka@op.pl
- drogą pocztową na adres: Stasikówka 65, 34-520 Poronin
- osobiście u dyrektora szkoły

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki zlokalizowana jest w Stasikówce pod numerem 65.
Wejście główne do budynku nie posiada pochylni.